Povolte cookies a užívejte si naše stránky tak, jak jste zvyklí

Abyste na webu Kurzy pro radost snadno našli to, co hledáte, a nezobrazovaly se vám reklamy, které vás nezajímají, potřebujeme od vás souhlas se zpracováním souborů cookies.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Díky nim vás na našem webu poznáme, a můžeme vám tak webové stránky zobrazit přesně podle vašich preferencí. Prohlížení našich stránek pak pro vás bude příjemnější a jednodušší.

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ všechny cookies jednoduše povolíte. Pokud volitelné cookies povolit nechcete, klikněte na „Odmítnout vše“. Přehled cookies a podmínky jejich užívání si můžete přečíst zde.

Nastavení


 MENU

Zpřístupnit videolekce ZDARMA

Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


obchodní společnosti
Moulies s.r.o.
IČO: 015 75 406
se sídlem Litohlavská 89, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28592

Kontaktní údaje:
Email: info@kurzyproradost.cz
Telefon: +420 723 907 169
Adresa: Litohlavská 89, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany

 

1  Definice pojmů

1.1    Níže uvedené definice mají pro účely těchto obchodních podmínek následující význam:

„Faktura“
Daňový nebo účetní doklad obsahující náležitosti dle obecně závazných předpisů.

„Kurz“
Jednotlivý kurz dostupný na Webu, který si může Uživatel zakoupit a který zahrnuje např. videa, textové lekce, pracovní listy, interaktivní úlohy, testy a/nebo další vzdělávací materiály.

„OZ“
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění ke dni účinnosti Podmínek.

„Podmínky“
Tyto obchodní podmínky.

„Poskytovatel“
Obchodní společnost Moulies s.r.o., IČO: 015 75 406, se sídlem Litohlavská 89, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28592.

„Cena“
Cena, která je uvedena vždy na Webu a kterou platí Uživatel za zpřístupnění Kurzu.

„Smlouva“
Smlouva, na základě které Poskytovatel zpřístupní Kurz Uživateli oproti zaplacení Ceny.

„Smluvní strany“
Poskytovatel a Uživatel.

„Újma“
Újma na majetku (skutečná škoda či ušlý zisk) a nemajetková újma, včetně ztráty smluvní příležitosti.

„Uživatel“
Uživatel, který uzavřel Smlouvu. Uživatelem je též jakýkoliv návštěvník Webu v případě práv a povinností, z jejichž smyslu plyne, že se vztahují k Webu a nevztahují se pouze na Smlouvu.

„Uživatelská recenze“
Má svůj význam uvedený v bodu 6.5 Podmínek.

„Uživatelský obsah“
Jakákoliv informace, příspěvek na fóru, příspěvek do diskuze, data, texty, fotografie, grafiky, a jiné příspěvky, které jsou vytvořeny, nahrány, zaslány, předány nebo jinak zpřístupněny Uživatelem na Webu.

„Uživatelský účet“
Uživatelský účet Uživatele na Webu.

„Web“
Internetové stránky Poskytovatele dostupné na adrese www.kurzyproradost.cz.

1.2    Pokud není v Podmínkách uvedeno jinak, mají slova v nich užitá s velkým počátečním písmenem význam uvedený výše. Nadpisy v Podmínkách jsou vloženy pouze pro usnadnění a nemají vliv na výklad Podmínek. Odkazy na ustanovení a přílohy v Podmínkách bez uvedení jiného dokumentu jsou odkazy na ustanovení a přílohy těchto Podmínek. Pokud ze smyslu a kontextu neplyne něco jiného, slova v jednotném čísle zahrnují i jejich množné číslo a naopak. Slova jsou vykládána bez ohledu na jejich rod.

 

2  Úvodní ustanovení

2.1    Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy. Podmínky dále upravují práva a povinnosti Smluvních stran při využívání Webu a další související právní vztahy.

2.2    Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, že je plně svéprávný, popř. s ohledem na svůj věk je oprávněn uzavřít Smlouvu.

2.3    Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3  Uživatelský účet

3.1    K vytvoření Uživatelského účtu je nutné zadat emailovou adresu a některé osobní údaje (jméno a příjmení). Uživatelský účet je rovněž zabezpečen heslem, které si Uživatel zvolí. Nabízí-li tuto možnost Poskytovatel, může Uživatel udělit souhlas s využitím údajů z již existujících účtů Uživatele na sociálních sítích či jiných stránkách (zejm. Facebook, Google, Apple či Seznam). Emailová adresa a příp. jiné údaje jsou tak získány automaticky na základě informací v tomto účtu uvedených.

3.2    Uživatelský účet je chráněn pomocí přístupových údajů (e-mailu a hesla). Uživatel je povinen přístupové údaje uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím stranám.

3.3    Jestliže Uživatel zjistí, že mohlo dojít k zpřístupnění Uživatelského účtu třetí straně v důsledku kompromitace přístupových údajů k Uživatelskému účtu, je povinen si neprodleně změnit heslo a tuto skutečnost oznámit Poskytovateli.

3.4    Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v Uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné. Každý Uživatelský účet musí mít unikátní e-mail.

3.5    Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout fiktivní, podvodné či duplicitní registrace Uživatele a rovněž registrace, které dle uvážení Poskytovatele porušují právní řád České republiky, etická pravidla a dobré mravy, Podmínky nebo oprávněné zájmy třetích osob či Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v budoucnu odmítnout či zrušit registraci Uživatele, který tyto podmínky neplní.

3.6    Vytvořením Uživatelského účtu Uživatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a Informacemi o zpracování cookies.

3.7    Uživatel má právo kdykoliv změnit informace v Uživatelském účtu či jej zcela zrušit, a to oznámením Poskytovateli.

3.8    Kurzy jsou přístupné Uživateli po dobu, kdy má zřízen Uživatelský účet. Rozhodne-li se Uživatelský účet si zrušit či je-li mu zrušen v souladu s Podmínkami, bere Uživatel na vědomí, že ztrácí přístup k zakoupeným Kurzům, a to bez náhrady.

 

4  Uzavření smlouvy

4.1    Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zpřístupnit Uživateli vybraný Kurz a Uživatel se zavazuje zaplatit za Kurz jeho Cenu.

4.2    Smlouvu může uzavřít pouze Uživatel, který má Uživatelský účet. Uživatel uzavírá prostřednictvím příslušného formuláře na Webu. Formulář obsahuje zejména informace o:

 1. jménu a příjmení Uživatele, jeho e-mail, příp. jeho další kontaktní údaje;
 2. fakturační údaje; a
 3. způsobu úhrady Ceny.

4.3    Formulář dle odst. 4.2 odešle Uživatel kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ nebo na jiné tlačítko obdobného znění. Uživatel tímto bere na vědomí, že kliknutím na takové tlačítko se zavazuje k zaplacení Ceny. Údaje uvedené ve formuláři jsou Poskytovatelem považovány za správné.

4.4    Po uzavření Smlouvy zasílá Poskytovatel Uživateli rovněž aktuální znění Smlouvy a Podmínek ve formátu PDF.

4.5    Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu či Podmínky. Zaplatil-li v takovém případě Uživatel Cenu, vrátí Poskytovatel Uživateli částku odpovídající Ceně na bankovní účet do 14 dnů od okamžiku, kdy mu oznámí neuzavření Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn oznámit Uživateli, že s ním nechce uzavřít Smlouvu bez zbytečného odkladu od jejího uzavření.

 

5  Cena a platební podmínky

5.1    Poskytovatel nabízí následující způsoby platby Ceny:

 1. platba přes platební bránu; Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě se na něj vztahuje rovněž dokumentace této platební brány GoPay (dokumentace je dostupná na webových stránkách platební brány: https://www.gopay.com/cs/.);
 2. platba bankovním převodem nebo on-line bankovním převodem; v takovém případě, je Uživatel přesměrován na stránku, kde jsou mu zobrazeny údaje o platbě (variabilní symbol atd.), příp. proběhne platba přes platební bránu;
 3. platba přes Google pay či Apple pay; nebo
 4. platba Bitcoinem.

5.2    Uživatel je povinen držet se platebních pokynů Poskytovatele a případně třetí strany (platební brány apod.), na kterou je Uživatel přesměrován.

5.3    Výše Ceny Kurzu je uvedena na Webu. Cena na Webu je uvedena včetně DPH.

5.4    Poskytovatel je oprávněn pozdržet poskytnutí přístupu ke Kurzu do doby, než obdrží Cenu nebo do doby, kdy mu bude potvrzeno platební bránou či zprostředkovatelem, že byla Cena úspěšně zaplacena.

5.5    Případné slevy z Ceny poskytnuté Poskytovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak. Poskytovatel poskytuje slevu vždy s rozvazovací podmínkou porušení Smlouvy či Podmínek. Pokud Uživatel poruší Smlouvu či Podmínky, je povinen do 5 (pěti) dnů od tohoto porušení vydat Poskytovateli částku odpovídající poskytnuté slevě.

5.6    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Uživateli Fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Poskytovatel zašle Fakturu na e-mail Uživatele uvedeny ve formuláři při uzavírání Smlouvy či na e-mail uvedený v jeho Uživatelském účtu.  Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur v elektronické podobě.

5.7    V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny na Webu, nemá Poskytovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy se jeví, že byla uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenou, zavazuje se Poskytovatel tuto skutečnost Uživateli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Poskytovatele. Nedojde-li mezi Poskytovatelem a Uživatelem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Poskytovatel Uživateli zaplacenou Cenu.

5.8    Pro vyloučení pochybností a pro všechny ostatní případy v Podmínkách Smluvní strany stanovují, že zaplacením Ceny je okamžik, kdy je Cena připsána na bankovní či jiný (např. v případě Bitcoinu) účet Poskytovatele.

 

6  Kurzy, Web a uživatelský obsah

6.1    Poskytovatel zpřístupní Kurz Uživateli bez odkladu poté, co zaplatí Cenu. Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním Kurzu, může Uživatel, který je spotřebitel, od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se Smluvní strany dohodly. Bez dodatečné lhůty může Uživatel od Smlouvy odstoupit jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel Kurz nezpřístupní.

6.2    Kurz je Uživateli zpřístupněn na neomezenou dobu, není-li na Webu či ve Smlouvě stanoveno jinak.

6.3    Uživatel není povinný přistupovat k či využívat Kurzu, avšak Poskytovatel má nárok na celou Cenu bez ohledu na to, zda Uživatel skutečně přistupoval či jinak využíval Kurz.

6.4    Poskytovatel poskytuje a zpřístupňuje Kurz tak „jak je“. Poskytovatel neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance jakéhokoliv druhu mimo ty, které je povinen poskytovat dle obecně závazných předpisů a které nelze smluvně vyloučit či se od nich odchýlit. Kurzy jsou zpravidla vzdělávacími programy, přičemž obsah Kurzu je do velké míry určen osobním porozuměním daného tématu lektorem Kurzu. Poskytovatel neručí za správnost, úplnost či jakékoliv jiné vlastnosti Kurzu. Kurz je poskytován výhradně pouze pro informační účely. Obsahuje-li Kurz jakékoliv postupy či popisy, nejedná se o návod, dle kterého by bez dalšího měl Uživatel dosáhnout v Kurzu zmíněného cíle či výsledku.

6.5    Zveřejňuje-li Poskytovatel na Webu recenze třetích osob, které se týkají služeb Poskytovatele či Kurzu (dále jen jako „Uživatelská recenze“), informuje Poskytovatel vhodným způsobem o tom, (i) zda a jak je ta která Uživatelská recenze ověřena či (ii) zda se jedná o placenou Uživatelskou recenzi. Není-li tato informace uvedena vhodným způsobem u Uživatelské recenze, informuje tímto Poskytovatel Uživatele, že Uživatelská recenze není ověřena a že se nejedná o placenou Uživatelskou recenzi.

6.6    Poskytovatel není za podmínek obecně závazných předpisů odpovědný za Uživatelský obsah. Za Uživatelský obsah odpovídá Uživatel, a to tak, že odpovídá za jeho pravost a bezvadnost. Poskytovatel aktivně nemonitoruje Uživatelský obsah a nehraje tedy aktivní roli takové povahy, že by bylo možné konstatovat, že Uživatelský obsah zná anebo kontroluje. Poskytovatel je však oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu Uživatelského obsahu na Webu. V případě, že by Uživatelský obsah (i) mohl porušit Podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, (ii) mohl zasáhnout do práv třetích osob či Poskytovatele, (iii) byl v rozporu se zájmy Poskytovatele, (iv) nebyl zjevně pravdivý či je hrubě zavádějící, nebo (v) byl urážlivý, vulgární či jinak pohoršující, je Poskytovatel oprávněn Uživatelský obsah kdykoliv smazat či zabránit jeho dalšímu šíření.

6.7    Poskytne-li Uživatel Uživatelský obsah, náleží práva k Uživatelskému obsahu nadále Uživateli, nicméně tímto dává Poskytovateli souhlas a bezúplatnou licenci, která je nevýlučná a nevýhradní, trvalá a územně neomezená, k použití, publikaci, překladu, vysílání, zobrazování a prezentaci takového Uživatelského obsahu na Webu či jiné platformě Poskytovatele k Uživatelskému obsahu (zejm. pro marketingové či propagační účely). Poskytnutím Uživatelského obsahu Uživatel prohlašuje, že k Uživatelskému obsahu mu svědčí autorská či jiná potřebná práva anebo je jiným způsobem s ním oprávněn nakládat tak, že jeho zveřejněním na Webu, profilech či jiných platformách Poskytovatele nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob.

6.8    V případě, že v souvislosti s Uživatelským obsahem bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba či s Poskytovatelem zahájí řízení orgán veřejné moci, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k vyřešení takové žádosti a úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou nebo orgánem. Splněním této povinnosti není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu Újmy vůči Uživateli.

 

7  Zvláštní ustanovení pro uživatele – spotřebitele

7.1    Je-li Uživatel spotřebitelem, uplatní se na Smlouvu zákonné ustanovení týkajících se spotřebitele (zejména § 1810 až § 1840 OZ a v případě Kurzu také § 2389g a násl. OZ, a dále ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Je-li v dále v tomto článku Podmínek užíván pojem „Uživatel“, je tím myšlen pouze Uživatel, který je spotřebitel.

7.2    K podnikání je Poskytovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad (https://www.rzp.cz/).

7.3    Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování.

7.4    Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Podmínek.

7.5    V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

7.6    Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Podmínek. Uživatel se dále může obrátit na subjekty uvedené výše v tomto článku. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).

7.7    Pro podání stížnosti týkající se Smlouvy a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8  Práva z vadného plnění (reklamace)

8.1    Práva Uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejm. § 1914 až 1925 OZ, a dále též § 2389c a násl. OZ).

8.2    Práva z vadného plnění je třeba vykládat v souladu s Podmínkami a s ohledem na povahu Kurzu. 

8.3    Aniž jsou dotčeny jiné vady s ohledem na obecně závazné předpisy, plní Poskytovatel při zpřístupnění Kurzu vadně zejm. v případě, že: 

 1. nezpřístupnil Kurz Uživateli v souladu s Podmínkami;

 2. Kurz neodpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; je-li Uživatel podnikatelem, tak Poskytovatel neodpovídá za kompatibilitu a interoperabilitu, není-li to sjednáno výslovně;

 3. Kurz není vhodný k účelu, pro který přístup k němu Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; je-li Uživatel podnikatelem, musí být takový účel sjednán výslovně; 

 4. Kurz není vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem; je-li Uživatel podnikatelem, tak Poskytovatel odpovídá jen za obvyklé použití bez ohledu na výše uvedené; nebo

 5. Kurz neodpovídá rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; to neplatí, (i) není-li Uživatel spotřebitelem, nebo (ii) prokáže-li Poskytovatel, že si takového prohlášení nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

8.4    K ověření a k případnému odstranění vady u Kurzu, lze-li vzhledem k povaze vady očekávat, že je odstranitelná a že je způsobena nevhodným digitálním prostředím Uživatele, se Uživatel zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti Uživatele je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Uživatele co nejméně rušivé (např. pomocí TeamViewer apod.). 

8.5    Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, jestliže:

 1. vada byla způsobena neodborným zásahem;

 2. vada byla způsobena užíváním v rozporu s obvyklým určením;

 3. o vadě před převzetím či zpřístupněním věděl nebo musel vědět; nebo

 4. vadu způsobil Uživatel sám, zejména tím, že jednal v rozporu se Smlouvou, Podmínkami nebo pokyny Poskytovatele.

8.6    Práva z vadného plnění může Uživatel uplatnit v  provozovně Poskytovatele, v místě sídla či v místě podnikání nebo e-mailem. Poskytovatel doporučuje Uživateli Poskytovatele o uplatňované reklamaci informovat předem telefonicky, e-mailem či písemně. Poskytovatel doporučuje uplatňovat reklamace elektronicky a v ostatních případech v provozovně či v místě podnikání Poskytovatele (nikoliv na adrese sídla). Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy byl Poskytovateli Uživatelem oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vadného plnění. Uživatel, který je podnikatelem, je o reklamaci povinen předem Poskytovatele informovat e-mailem či telefonicky a je povinen uplatňovat reklamaci elektronicky. 

8.7    Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat:

 1. v případě vady Kurzu odstranění vady, (i) připadá-li to v daném případě vzhledem k okolnostem v úvahu a (ii) není-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Kurzu měl bez vady. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí, a je-li Uživatel spotřebitelem tak i tak, aby nezpůsobil Uživateli značné obtíže; a

 2. doplnění toho, co chybí, připadá-li to v úvahu vzhledem k povaze Kurzu.

8.8    Uživatel může namísto práv uvedených v odst. 8.7 požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy v případě, že:

 1. Poskytovatel vadu neodstranil nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v souladu s Podmínkami;

 2. se vada projeví opakovaně či i po jejím odstranění; to neplatí, je-li Uživatel podnikatelem; nebo

 3. je vada podstatným porušením Smlouvy.

8.9    O uplatnění práva z vadného plnění vydá Poskytovatel Uživateli písemné potvrzení, jehož obsahem je (i) datum uplatnění reklamace, (ii) obsah reklamace, (iii) Uživatelem požadovaný způsob vyřízení reklamace a (iv) kontaktní údaje Uživatele.

8.10    Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace. V této době je Poskytovatel povinen informovat Uživatele, který je spotřebitel, o výsledku reklamace. O datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace vystaví Poskytovatel Uživateli písemné potvrzení. Je-li Poskytovatel v prodlení s vyřízením reklamace Uživatele, který je spotřebitel, má Uživatel právo na odstoupení od Smlouvy či přiměřenou slevu z Ceny.

8.11    Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Právo na úhradu těchto nákladů však musí Uživatel uplatnit do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba uplatnit práva z vadného plnění. Uživatel, který je podnikatelem, se práva na úhradu nákladů tímto vzdává. 

8.12    Nad rámec zákonné záruční doby Poskytovatel neposkytuje žádnou záruku za jakost.

 

9  Odstoupení od smlouvy

9.1    Smluvní strany mají právo odstoupit od Smlouvy v případě, že tak stanoví Smlouva, Podmínky či zákon.

9.2    Uživatel nemá právo na bezdůvodné odstoupení od Smlouvy v souladu s § 1837 odst. 1 písm. l) OZ, jestliže Poskytovatel zpřístupnil Kurzu na výslovnou žádost Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Uživatel výslovně žádá, aby Poskytovatel započal s plněním svého závazku před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a bere výslovně na vědomí, že v takovém případě nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy. Nejsou-li splněny podmínky pro to, aby Uživatel neměl právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. 

9.3    Uživatel má možnost využít garanci vrácení peněz do 14 dnů od zakoupení Kurzu. Dnem zakoupení se rozumí den připsání platby na účet Poskytovatele. Uživatel může tuto garanci využít maximálně u dvou Kurzů.

9.4    Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, vzorový formulář je k nalezení v příloze č. 1 Podmínek. 

9.5    Odstoupení od Smlouvy může Uživatel zaslat zejména na kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Poskytovatele, do jeho sídla či na kontaktní e-mail. V případě odstoupení od Smlouvy Poskytovatel vrátí Uživateli peněžní prostředky (včetně případných nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Poskytovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od Uživatele přijal, nebo způsobem, jaký Uživatel požadoval. 

9.6    Je-li poskytnut Poskytovatelem dárek či jiná Další výhoda, je příslušná darovací či obdobná smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou, pozbývá darovací či obdobná smlouva účinnosti a Uživatel je povinen vrátit i poskytnutý dárek.

9.7    Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy také v následujících případech:

 1. technickou chybou bylo na Webu uvedena zcela zjevně chybná Cena;

 2. Kurz není možné z objektivních či subjektivních příčin za původních podmínek dodat; nebo

 3. plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním.

9.8    Je-li tak výslovně uvedeno na Webu, je Uživatel rovněž oprávněn ve lhůtě tam uvedené Kurz vrátit, přičemž tak může učinit bez udání důvodu či s udáním důvodu, a to dle toho, co je uvedeno na Webu. V takovém případě vrátí Poskytovatel Cenu Uživateli, a to (i) způsobem, na kterém se dohodli, (ii) stejným způsobem, jakým cenu přijal, a (iii) není-li to možné, tak na bankovní účet, který sdělí Uživatel Poskytovateli.

 

10  Ochrana autorských práv, užívání webu a odpovědnost poskytovatele

10.1    Obsah Webu (texty včetně Podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo právy dalších osob. Obsah Webu Uživatel nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Poskytovatele či souhlasu oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Webu vč. Kurzů.

10.2    Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Webu nesmí Uživatel používat postupy, které by mohly narušit jeho funkci nebo nepřiměřeně zatěžovat systém. Uživatel je povinen užívat Web pouze ke stanovenému účelu a způsobem obvyklým, tzn. prostřednictvím prohlížeče a uživatelského rozhraní. K využívání Webu v plném rozsahu je nutné mít aktivovaný JavaScript a povolené nezbytné cookies v prohlížeči.

10.3    Pokud se Uživatel při užívání Webu dopustí protiprávního jednání, vyhrazuje si Poskytovatel oprávnění omezit, pozastavit, ukončit přístup Uživatele na Web či mu zrušit Uživatelský účet, a to bez jakékoli náhrady. Právo na náhradu Újmy Poskytovatele tím není dotčeno.

10.4    Poskytovatel upozorňuje Uživatele na to, že kliknutím na některé odkazy na Webu či v Kurzu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.5    Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet, Kurzy ani Web nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

10.6    Odpovědnost Poskytovatele se řídí výlučně ustanoveními Smlouvy a Podmínek. Všechna práva Uživatele, která ve Smlouvě a Podmínkách nejsou výslovně přiznána a která lze dle obecně závazných právních předpisů omezit, a to s přihlédnutím k vzájemnému vztahu Poskytovatele a Uživatele, zejména právo Uživatele na náhradu Újmy, která by mohla vzniknout v souvislosti s přístupem ke Kurzu, jsou bez ohledu na jejich právní důvod vyloučena. To neplatí v rozsahu, v jakém (i) Újma byla způsobena člověku na jeho přirozených právech, (ii) Újma byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti či (iii) nelze Uživatele, který je spotřebitel, takto omezit s ohledem na obecně závazné předpisy. 

10.7    Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit poskytování Kurzů či znemožnit přístup ke Kurzu, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu Webu. Je-li to možné s ohledem na okolnosti, oznámí Poskytovatel v přiměřené lhůtě informaci o takovém dočasném pozastavení Uživateli (zaslání e-mailu, zveřejnění na Webu).

 

11  Ochrana osobních údajů 

11.1    O zpracování osobních údajů fyzických osob Poskytovatel informuje v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. O zpracování cookies informuje Poskytovatel v samostatné dokumentu Zásady zpracování cookies

11.2    Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

12  Rozhodné právo a řešení sporů

12.1    Na tyto Podmínky, stejně jako na právní vztahy založené Smlouvou se použije české právo s vyloučením kolizních ustanovení. V žádném případě se nepoužije Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží. Dále se vylučuje aplikace § 557, § 558 odst. 2., 1732 odst. 2, 1740 odst. 3, 1748 OZ. Je-li Uživatel podnikatelem, vylučují tímto Smluvní strany výslovně aplikaci § 1799 a 1800 a dále § 2389a až 2389u OZ. Tímto není vyloučena ochrana Uživatele, který je spotřebitelem, poskytnutá mu právem státu, kde má své obvyklé bydliště. Dále se vylučuje aplikace obchodních zvyklostí. 

12.2    Je-li Uživatel podnikatelem, dohodly se Smluvní strany, že veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení budou spory řešeny u místně příslušných soudů Poskytovatele.

 

13  Závěrečná ustanovení

13.1    Poskytovatel si vyhrazuje právo Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit (vč. výše Ceny). Změny Podmínek Poskytovatel písemně oznámí Uživateli, kterého by se změna práv a povinností měla dotknout. Nesouhlasí-li Uživatel s novým zněním Podmínek, má právo odmítnout změnu Podmínek. Změna podmínek se týká trvající práv a povinností, např. práva a povinnosti z Uživatelského účtu. Pro jednotlivou Smlouvu, tj. koupi Kurzu, je rozhodné znění Podmínek k okamžiku uzavření Smlouvy, kdy tato není pozdější změnou Podmínek dotčena. Odmítne-li Uživatel změnu Podmínek, má toto účinky výpovědi smlouvy, která se těchto práv a povinností týká. Uživatel bere na vědomí, že v takovém případě mu může být zrušen jeho Uživatelský účet. Smluvní strany si sjednávají, že nedoručení včasné výpovědi Uživatele dle předchozí věty či nedoručení včasného souhlasu Uživatele se změnou Podmínek je vyjádřením souhlasu Uživatele se změnou Podmínek. Takto provedené změny Podmínek jsou účinné uplynutím 10. dne ode dne doručení oznámení Poskytovatele o změně Podmínek Uživateli. 

13.2    Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3    Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

13.4    Veškerá práva a pohledávky Poskytovatele za Uživatelem vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z bezdůvodného obohacení Uživatele v případě neplatnosti, nicotnosti či zrušení Smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Poskytovatelem uplatněno poprvé.

13.5    Veškerá ujednání Smluvních stran, komunikace a další projevy vůle Smluvních stran obsažené mimo text Podmínek či Smlouvy jsou irelevantní a při výkladu se k nim nebude přihlížet. To neplatí v případě sdělení na Webu, odkazují-li Podmínky na Web výslovně. 

13.6    Smlouva včetně Podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Rokycanech dne 1. 3. 2024

 

Příloha č. 1 - VZOROVÝ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

CHCI DAROVAT

dárkový poukaz

JAK POUŽÍT

dárkový poukaz

DÁRKOVÉ POUKAZY