Obchodní podmínky pro affiliate partnery

Obchodní podmínky provizního systému Kurzy pro radost

Vstupem do partnerského programu souhlasí registrující se uživatel (dále jen ‘partner’) s podmínkami provizního systému kurzyproradost.cz a uzavírá tímto Dohodu o spolupráci s provozovatelem:

Moulies, s.r.o.
Litohlavská 89
337 01 Rokycany

IČ: 01575406
DIČ: CZ01575406
(dále jen ‘provozovatel’)


I. Všeobecná ustanovení využívání affiliate partnerského programu kurzyproradost.cz

 1. Partner propaguje služby provozovatele.
 2. Provozovatel vyplatí partnerovi provizi z každého obchodu, provedeného návštěvníkem, který přišel na web poskytovatele prostřednictvím odkazu partnera, zaregistroval se a provedl nákup. 
 3. Provozovatel obchody identifikuje podle jedinečného odkazu partnera nebo na základě zadané domény partnerova webu (podléhá schválení provozovatele).
 4. Návštěvníkům, kteří se nezaregistrují bezprostředně po kliknutí na partnerský odkaz, se do paměti prohlížeče uloží cookie s platností 90 dnů. Pokud se návštěvník následně na stránky provozovatele vrátí, zaregistruje se a provede nákup, bude provize z tohoto nákupu vyplacena partnerovi, který jej na stránky provozovatele přivedl jako poslední.
 5. Návštěvník, který provedl registraci na základě odkazu partnera, zůstává pod tímto partnerem po celou dobu platnosti affiliate účtu partnera a partner v tomto případě pobírá provizi ze všech nákupů uskutečněných návštěvníkem po datu jeho registrace na stránkách provozovatele.
 6. Pokud partner dovede přes svůj affiliate odkaz návštěvníka, který je již zaregistrován na kurzyproradost.cz, ale dosud není přiřazen pod žádným jiným partnerem, a tento zákazník nakoupí a zaplatí kurz do konce doby platnosti cookie v jeho prohlížeči, bude i z tohoto nákupu partnerovi vyplacena provize a tento návštěvník se zároveň přiřadí pod tohoto partnera.
 7. Provizní účet partnera je k dispozici ve speciální sekci na kurzyproradost.cz. 
 8. Partner prohlašuje, že zadal při registraci pravdivé údaje a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.
 9. Provozovatel má právo změnit obchodní podmínky. Je povinen o změně informovat partnery. Pokud partner s novými podmínkami nebude souhlasit je povinen účast v programu ukončit zasláním emailu provozovateli na affil@kurzyproradost.cz. Nárok na již získané provize tím nezaniká.

II. Provize

 1. Nárok na přímou provizi partnerovi vzniká:
  • Pokud je partner řádně registrovaný.
  • Pokud partner používá svůj jedinečný odkaz, vygenerovaný affiliate systémem nebo dovádí návštěvníky na web provozovatele ze svého webu a tento web má v affiliate programu provozovatele řádně zapsaný a schválený.
  • Pokud návštěvník prostřednictvím odkazu partnera navštíví stránku provozovatele, zaregistruje se a následně objedná službu provozovatele.
  • Pokud je objednaná služba zaplacena.
  • Pokud návštěvník neuplatní garanci vrácení peněz při nespokojenosti.
  • Neporuší-li partner své povinnosti definované v článku III.
 2. Základní provize činí 25% z ceny kurzu bez DPH.
 3. Bonusová provize je definována v dodatku těchto obchodních podmínek (na jejich konci) a nárok na ni vzniká partnerovi pouze v případě splnění stanovených kritérií. Tato odměna není nárokovatelná, o jejím přiřazení rozhoduje provozovatel na základě výkonu partnera.
 4. Subprovize činí 10% z provize subpartnera (partnera registrovaného pod jiným partnerem), kterého dovedl partner za pomoci speciálního odkazu uvedeného v sekci "Subpartneři".
 5. Nad rámec základní provize, bonusové provize a subprovize může provozovatel poskytnout partnerovi další odměny, které jsou definovány v partnerském systému provozovatele.
 6. Vyúčtování provizí se provádí max. 1x měsíčně od 16. dne v měsíci na základě žádosti partnera, pokud celkový objem dosažených provizí v poslední den předcházejícího měsíce dosáhne alespoň výplatního minima 1 000 Kč.
 7. Pokud je partnerem fyzická osoba nepodnikatel, dochází k výplatě provize do 14 dnů ode dne vystavení vyúčtování. Partner v tomto případě bere na vědomí, že veškeré odvody a daně řeší sám a na vlastní odpovědnost.
 8. Pokud je partnerem fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, je povinností partnera na základě vyúčtování vystavit provozovateli fakturu a tu následně nahrát do partnerského systému provozovatele. V případě plátce DPH musí být na faktuře uvedeno kromě IČ i DIČ. K následné výplatě dochází do 14 dnů od data nahrání řádné faktury partnera do systému.
 9. Za nezaplacené objednávky, vrácené objednávky nebo objednávky zrušené rozhodnutím provozovatele se provize nevyplácí.

III. Práva a povinnosti partnera

 1. Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na službu provozovatele v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama nebo informace a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.
 2. Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.
 3. Partner se zavazuje, že se nebude dopouštět spamování a nebude jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno provozovatele.
 4. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. 
 5. Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání partnera, povoluje partner provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.  
 6. Obsah produktů provozovatele nesmí být partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu provozovatele nebo jiného držitele autorských práv.
 7. Partner bere na vědomí, že cookie se do paměti prohlížeče zaznamenává pouze v případě, že to zákazník nemá zakázáno. V opačném případě partnerský systém dokáže cestu zákazníka sledovat pouze při jeho první návštěvě přes partnerský odkaz, ustanovení I. d) se v tomto případě neuplatní.
 8. Partnerovi je dále zakázáno:
  • registrovat doménu první úrovně obsahující slovní spojení „Kurzy pro radost“ nebo jeho překlepové znění
  • registrovat stránky sociálních sítí nebo jiné stránky obsahující slovní spojení „Kurzy pro radost“ nebo jeho překlepové znění
  • přivádět návštěvníky z PPC reklamy (např. Facebookové reklamy, Google AdWords, Sklik apod.) přímo na jakoukoliv stránku webu kurzyproradost.cz
  • cílit PPC reklamu nebo jinou reklamu na slovní spojení „Kurzy pro radost“ nebo jeho překlepové znění
  • rozesílat emaily s propagací kontaktům, které partnerovi neudělily vyslovený souhlas s jejich zasíláním
  • umísťovat partnerský odkaz na stránky, jež nemají vlastní obsah 
  • jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo parazitovat na značce Kurzy pro radost
  • uplatňovat nárok na provizní odměnu z vlastních nákupů
  • dělit se s přivedenými kontakty o provizi
  • chovat se výrazně neeticky a tím poškozovat dobré jméno Kurzů pro radost
  • používat při propagaci takové postupy, které poškozují nebo do budoucna mohou poškodit autoritu domény kurzyproradost.cz
 9. Porušení těchto pravidel umožňuje provozovateli okamžité zrušení provizního účtu partnera a zneplatnění provizí.

IV. Zrušení účtu

 1. Provozovatel má oprávnění zrušit provizní účet, pokud budou porušena pravidla ze strany partnera (viz. odstavec III.)
 2. Provozovatel má oprávnění zrušit provizní účet i tehdy, pokud partner bude v partnerském affiliate programu neaktivní po dobu delší než 180 dní, tzn. nezaznamená v této době alespoň 1 zaplacenou konverzi od návštěvníka zaregistrovaného před méně než 90 dny od data zaplacení objednávky.
 3. Provozovatel o možném zrušení účtu informuje partnera přímo v partnerském programu. V případě zrušení účtu nemá partner právo na výplatu provize a celý obsah provizního účtu propadá ve prospěch provozovatele. 

V. Závěrečná ujednání

 1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Vypovězení této dohody uživatelem i provozovatelem je možné kdykoli a bez uvedení důvodů.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2017.

Dodatek - specifikace bonusové provize

 1. Měsíční affiliate bonifikace
  • Za umístění v měsíční TOP 10 v počtu dovedených registrací náleží partnerovi tato odměna:
   --------------------------------------------------
   1. místo = 10 Kč* za každou registraci
   2. místo = 9 Kč* za každou registraci
   3. místo = 8 Kč* za každou registraci
   4. místo = 7 Kč* za každou registraci
   5. místo = 6 Kč* za každou registraci
   6. místo = 5 Kč* za každou registraci
   7. místo = 4 Kč* za každou registraci
   8. místo = 3 Kč* za každou registraci
   9. místo = 2 Kč* za každou registraci
   10. místo = 1 Kč* za každou registraci
   --------------------------------------------------
   * touto částkou vynásobíme počet všech registrací realizovaných přes partnera za daný kalendářní měsíc a celkovou částku odměny následně přičteme partnerovi jako bonus k provizi.

  • V případě, že kvalita partnerem dodaných registrací nebude odpovídat standardu, tzn. že konverzní poměr (dále jen KP) z registrací do zaplacených objednávek bude v daném měsíci výrazně nižší, než je průměrný KP (5%), dojde ke krácení částky odměny v rámci měsíční bonifikace následujícím způsobem:

   KP 0 % = 100 % krácení částky odměny měsíční bonifikace
   KP 0,01 % - 0,50 % = 75 % krácení částky odměny měsíční bonifikace
   KP 0,51 % - 1,50 % = 50 % krácení částky odměny měsíční bonifikace
   KP 1,51 % - 2,50 % = 25 % krácení částky odměny měsíční bonifikace
   KP 2,51 % a více = bez krácení částky odměny měsíční bonifikace

   Způsob výpočtu KP:

   Počet zaplacených objednávek partnera v měsíci
   ---------------------------------------------------------  x 100 = KP
   Počet registrací dovedených partnerem v měsíci

  • Aktuální umístění partnera je možné sledovat v provizním programu, v sekci "Přehled".

 2. Roční affiliate bonifikace

  • Vítězové bonifikace získají VIP pozvánku na uzavřenou živou akci s autory Kurzů pro radost.

  • Odměnu získá 10 partnerů s největším počtem objednávek v daném kalendářním roce.

  • Počítají se kusy jen zaplacených objednávek v daném kalendářním roce.

  • Aktuální umístění partnera je možné sledovat v provizním programu, v sekci "Přehled".